Listopad 2013

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Infinity Media wygrywając przetarg organizowany przez ORE, otrzymała możliwość zaplanowania oraz przeprowadzenia kampanii telewizyjnej promującej „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”, mającym za zadanie m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych oraz metodycznych, jak również analizę obecnie istniejącego systemu, w tym dotyczącą organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Długofalowym rezultatem podjętych działań ma być upowszechnienie i dostosowanie do potrzeb uczniów różnorodnych form zajęć, mających na celu odkrywanie i rozwijanie zdolności. Kampania promująca została przeprowadzona w stacjach TV ogólnopolskich oraz tematycznych. Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Powstał z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania oraz zgodnie z wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty.